ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿನಿಯಮಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿನಿಯಮಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸು

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸು

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ   ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ (ಕೋರ್ಸುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ  ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ (ಗೌರವ)  ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಕಾನೂನು (ಗೌರವ)  ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು (ಗೌರವ)  ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು (ಗೌರವ)  ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೦

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ (ಗೌರವ) ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು (ಗೌರವ) ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೧

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್‌ಎಲ್. ಬಿ. ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೨

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ಮೊದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ)-೨೦೧೧

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೩

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ೨೦೧೫

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೪

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್‌ಎಲ್. ಬಿ. ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೫

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್‌ಎಲ್. ಬಿ. ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೬

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೭

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)-೨೦೧೧

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೮

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ಕೋರ್ಸುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೯

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಬಿ.ಎ, ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೦

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ., ಬಿಬಿ.ಎ, ಮತ್ತು ಬಿ.ಎ ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ. (ಗೌರವ), ಬಿ.ಬಿ.ಎ., ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ. (ಗೌರವ) ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ),೨೦೧೧

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೧

ಕಾನೂನು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೨

ಕಾನೂನು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೩

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾನೂನು (ಎಲ್‌ಎಲ್.ಎಂ) ಪದವಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೪

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಕಾಂ. ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೫

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಕಾಂ. ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಕಾನೂನು ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೬

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಪದವಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ), ೨೦೨೦

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೭

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಪದವಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ (೫ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ), ೨೦೨೦

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೮

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ(೫ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ), ೨೦೨೦

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೯

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಬಿ.ಎ., ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ(೫ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ), ೨೦೨೦

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೦

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಕಾಂ., ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ., ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ(೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ)

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೧

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಬಿ.ಎ., ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ., (ಗೌರವ) ಪದವಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ೨೦೨೦

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೨

೩ ವರ್ಷದ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸಿನ ಅನುಮೋದನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ,  (೫ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ೨೦೨೦

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೩

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ., ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ. (ಗೌರವ) ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಗೌರವ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ(೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ), ೨೦೨೦

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೪

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ. ಎ., ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ(೫ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ), ೨೦೨೦

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೫

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಬಿ.ಎ., ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ(೫ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ), ೨೦೨೦

  ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೬

 ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ೩ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ೨೦೨೨

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೭

 ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ. ಎ., ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ), ೨೦೨೨

 ವೀಕ್ಷಿಸು
೩೮

೩ ವರ್ಷದ ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) , ೨೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ 

ವೀಕ್ಷಿಸು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-12-2022 03:10 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080