ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅನುಶಾಸನಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಶಾಸನಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸು

 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಾನೂನು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ನಡುವಳಿಕೆ ನಿಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಭೆಯ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

 ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

 ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ (ಪರಿಷ್ಕೃತ).

 ವೀಕ್ಷಿಸು

 ನಿಖಾಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

 ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

 ಕುಲಸಚಿವರ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

 ಕುಲಸಚಿವರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೦

 ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೧

 ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೨

 ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೩

 ಪ್ರಶಾಸನ ಸಭೆಯ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೪

 ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೫

 ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆ ಅನುದಾನದ  ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೬

 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಓದುಗರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೭

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೮

 ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೧೯

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕಾಯಿದೆ-೨೦೧೦.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೦

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕಾಯಿದೆ-೨೦೧೦.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೧

 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಮಗಳು.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೨

 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೩

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಿತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)-೨೦೧೧.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೪

 ಇತರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೫

 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ (ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಗಣನೆ ಸಮಿತಿ)ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೬

 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೭

 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ-೨೦೧೫-೧೬ (ಹೊಸ).

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೮

 ಕಾರ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೨೯

 ಕಾರ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.(ತಿದ್ದುಪಡಿ).

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೦

 ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥವಾ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೧

 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ-೨೦೧೦.  

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೨

 ಖರೀದಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೩

 ಪದವಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಪದವಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಗಳನ್ನು  ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೪

 ಸಂವಿಧಾನ, ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೫

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ-೨೦೧೨.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೬

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಘಟಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ (ಸಬ್ಯಾಟಿಕಲ್) ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ-೨೦೧೨.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೭

 ಕರಾಕಾವಿಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೮

 ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ  ಅರ್ಹತೆ, ಅಧಿಕಾರ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ವೇತನಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೩೯

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೪೦

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯುವಜನೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ-೨೦೧೪.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೪೧

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ.(ತಿದ್ದುಪಡಿ)೨೦೨೦.

 ವೀಕ್ಷಿಸು

೪೨

 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಶಾಸನ ಆಡಳಿತ ನಿಯೋಗ, ೨೦೨೧ 

ವಿಕ್ಷಿಸು

೪೩

 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನ, ೨೦೨೧ 

ವಿಕ್ಷಿಸು

೪೪

ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ತಪಾಸಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಭತ್ಯೆಗಳು, ೨೦೨೧

ವಿಕ್ಷಿಸು

೪೫

ಸಂಯೋಜಿತ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ  ಠೇವಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಶಾಸನ, ೨೦೨೧

 ವಿಕ್ಷಿಸು

೪೬

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು, ೨೦೨೧

ವಿಕ್ಷಿಸು

೪೭

 ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ, ೨೦೨೧

ವಿಕ್ಷಿಸು

೪೮

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು, ೨೦೨೧

 ವಿಕ್ಷಿಸು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-01-2023 12:00 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080