ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಮಿತಿಗಳು

ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

1.

ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

2.

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ನ್ಯಾಯ  ಇಲಾಖೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಸದಸ್ಯರು

3.

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಸದಸ್ಯರು

4.

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಜನ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

1.

ಪ್ರೊ. (ಡಾ.) ಜಿ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ

(ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು) 

ಸದಸ್ಯರು

2.

 

ಪ್ರೊ. (ಡಾ.) ಟಿ. ವಿ. ಕಟ್ಟಿಮನಿ

(ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ  ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು)

ಸದಸ್ಯರು

5.

 

ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಸಮಿತಿಯ  ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದ್ಯಸರು

ಸದಸ್ಯರು

6.

ಕುಲಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸದಸ್ಯರು

7.

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪದನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 

 

ಯೋಜನೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿ

 

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

1.

ಪ್ರೊ. (ಡಾ.) ಸಿ. ಬಸವರಾಜು

ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ,  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

2.

ಪ್ರೊ.  (ಡಾ.) ಸಿ. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ,  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸದಸ್ಯರು

3.

ಪ್ರೊ. (ಡಾ.) ರತ್ನಾ ಆರ್.  ಭರಮಗೌಡರ

ಡೀನ್ & ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ,  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸದಸ್ಯರು

4.

ಪ್ರೊ. (ಡಾ.) ಜಿ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ

ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ), ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ,  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸದಸ್ಯರು

5.

ಪ್ರೊ. ಸುದೇಶ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಧ್ಯಯನ  ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ,  ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸದಸ್ಯರು

6.

ಡಾ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ  ಡಿ.

ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು, ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ,  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸಂಚಾಲಕರು

 

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಸಮಿತಿ

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

01.

ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

02.

ಕುಲಸಚಿವರು

ಸದಸ್ಯರು

03.

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸ್ಯರು

04.

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಜನ ಸದಸ್ಯರು.

1.       ಶ್ರೀ.  ವಸಂತ  ಲದ್ವಾ

2.       ಡಾ. ಹೆಚ್. ವಿ. ಬೆಳಗಲಿ

ಸದಸ್ಯರು

05.

ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,  ಕರಾಕಾವಿ

ಸದಸ್ಯರು

06.

ನಿಕಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಡೀನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಡೈರಕ್ಟರ್) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ.

ಸದಸ್ಯರು

07.

ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಜನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು.

1. ಡಾ. ನಜೀಬುನ್ನೀಸಾ 

ಸದಸ್ಯರು

08.

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಮಿತಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,

 

ಕರಾಕಾವಿ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

1.       ಡಾ. ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಎಸ್. ಮೂಲಗೆ

 

 

ಎರಡು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,

1.   ಡಾ. ಮಹೇಶ್

2.   ಡಾ. ಸಂಜೀವೇ ಗೌಡ

ಸದಸ್ಯರು

09.

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

01.

ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

02.

ಕುಲಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸದಸ್ಯರು

03.

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸ್ಯರು

04.

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಜನ ಸದಸ್ಯರು.

1.       ಶ್ರೀ.  ವಸಂತ  ಲದ್ವಾ

2.       ಶ್ರೀ.  ಮೋಹನ ಭಜಂತ್ರಿ

ಸದಸ್ಯರು

05.

1. ನಿಕಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಡೀನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು,

(ಡೈರಕ್ಟರ್) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ.

ಸದಸ್ಯರು

06.

ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಜನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು.

1. ಡಾ. ವಸೀಮ್ ಖಾನ್ ಎಮ್. ಆಯ್.

2. ಡಾ. ನಜೀಬುನ್ನೀಸಾ 

ಸದಸ್ಯರು

07.

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಮಿತಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಹಿರಿಯ

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಒಬ್ಬ ಕರಾಕಾವಿ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

1.       ಪ್ರೊ (ಡಾ.) ರತ್ನಾ ಆರ್. ಭರಮಗೌಡರ್

 

 

ಎರಡು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಹಿರಿಯ

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

      1.  ಡಾ. ಸುಧಾ

      2.  ಡಾ. ಸವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್

ಸದಸ್ಯರು

08.

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

 

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ  ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ  ಪರಿಹಾರ  ಸಮಿತಿ

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

01.

ಕುಲಪತಿಗಳು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

02.

04  ಜನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು / ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು

1. ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಜಿ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ

2. ಪ್ರೊ. ಡಾ. ರತ್ನಾ ಆರ್.  ಭರಮ್ ಗೌಡರ್

3. ಡಾ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ  ಡಿ.

4. ಶ್ರೀ.  ಈರನಗೌಡ ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ

ಸದಸ್ಯರು

03.

ಶ್ರೀ.  ಮೋಹನ್  ಭಜಂತ್ರಿ

ವಿಶೇಷ

ಆಮಂತ್ರಿತರು

04.

ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು  ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಸ್ .ಸಿ/ಎಸ್ .ಟಿ /ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದಿಂದ  ಇರಬೇಕು 

ಸದಸ್ಯರು

 

 

 

 

ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

01.

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 

ಮಹಿಳಾ  ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

02.

ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಪರಾಂಡೆ

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

 

 

 

 

ಅನುಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ , ಅದ್ಯಾದೇಶ ರಚನಾ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

01.    

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

02.    

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು

ಸದಸ್ಯರು

03.    

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.  ಎನ್.  ಪರಾಂಡೆ

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

04.    

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

05.    

ಕುಲಸಚಿವರು

ಸದಸ್ಯರು

06.    

ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ )

ಸಂಚಾಲಕರು

 

 

 

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

01.

ಕುಲಪತಿಗಳು

ಪದನಿಮಿತ್ತ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

02.

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಸದಸ್ಯರು

03.

ಸ್ಥಾನಿಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಸದಸ್ಯರು

04.

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 

ಮಹಿಳಾ  ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

05.

ಡಾ. ಹೆಚ್. ವಿ. ಬೆಳಗಲಿ

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

06.

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

07.

ಶ್ರೀ. ಈರನಗೌಡ ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸ್ಯರು

 

 

 

 

ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ಕುಂದು-ಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ

 

 

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

01.

ಶ್ರೀಮತಿ.  ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

02.

ಮಹಿಳಾ  ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ  ಪರಿಷತ್  ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

03.

ಮಹಿಳಾ  ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ  ಪರಿಷತ್  ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

04.

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,  ಧಾರವಾಡ

ಸದಸ್ಯರು

05.

ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ ಕೆ. ಸಿ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸದಸ್ಯ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 

 

 

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ /ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಂದು-ಕೊರತೆ

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

01.

ಕುಲಪತಿಗಳು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

02.

ಶ್ರೀ.  ಮೋಹನ ಭಜಂತ್ರಿ

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

03.

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಜಿ. ರವಿಕುಮಾರ

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

04.

ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್  ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

05.

ಡಾ. ಪಾರ್ವತಿ

ಸದಸ್ಯರು

06.

ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ

ಸದಸ್ಯರು

07.

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ,  ಧಾರವಾಡ

ಸದಸ್ಯರು

08.

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸದಸ್ಯರು

09.

ಶ್ರೀ.  ಗಿರೀಶ ಕೆ. ಸಿ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸದಸ್ಯರು

10.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ /ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕರು

ಸದಸ್ಯ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 

 

 

ಅಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಗಣನೆ ಸಮಿತಿ

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

01.

ನಿಕಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

02.

ಡಾ.  ಅಶೋಕ

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

03.

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.  ಎನ್.  ಪರಾಂಡೆ

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

04.

ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು (Examination)

ಸದಸ್ಯ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 

 

 

 

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ

 

 

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

01.

ಕುಲಪತಿಗಳು

ಪದನಿಮಿತ್ತ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

02.

ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಟಿ.  ವಿ.  ಕಟ್ಟಿಮನಿ 

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

03.

ಡಾ. ಎ.  ಎಮ್ ಆರ್.  ವೀರಯ್ಯ

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

04.

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಿಂದ  ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

05.

ಡಾ. ಅರ್ಚನಾ

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಿಂದ  ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಕರಾಕಾವಿ  ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಸದಸ್ಯರು

06.

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ

ಸದಸ್ಯರು

07.

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಸದಸ್ಯ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 

 

 

ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಸಮಿತಿ 

 

 

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

01.

ಕುಲಪತಿಗಳು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

02.

ಶ್ರೀಮತಿ.  ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು

03.

(ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಿಂದ  ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು)

ಸದಸ್ಯರು

04.

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸ್ಯರು

05.

ಕುಲಸಚಿವರು

ಸದಸ್ಯ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 

 

 

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಸಮಿತಿ

ಅ. ನಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

01.

ಕುಲಪತಿಗಳು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

02.

ಕುಲಸಚಿವರು

ಸದಸ್ಯರು

03.

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸದಸ್ಯರು

04.

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಜನ ಸದಸ್ಯರು.

             1.    ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಜಿ. ರವಿಕುಮಾರ

             2.    ಶ್ರೀ. ಎಸ್.  ಎನ್.  ಪರಾಂಡೆ

ಸದಸ್ಯರು

05.

ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,  ಕರಾಕಾವಿ

ಸದಸ್ಯರು

06.

ನಿಕಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಡೀನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಡೈರಕ್ಟರ್) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ.

ಸದಸ್ಯರು

07.

ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಜನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು

1.       ಡಾ. ರಾಣಿ ನಳೀನಾ

ಪದ್ಮಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು

 

1.       ಡಾ. ಮಹೇಶ

ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸದಸ್ಯರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-03-2024 05:12 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080